طباعة

Ekim 2013

كتب بواسطة: Salih BAKAY. Posted in Mali TAKVİM

Yurt dışı istisna kazançların beyanı

 29/5/2013 tarihinden 31/10/2013 tarihine kadar elde edilen yurt dışı iştirak kazançları (kâr payları) ve yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilerek istisnaya konu edilebilecektir.
 Yurt dışı şube kazançlarının 31/10/2013 tarihine kadar elde edilen kısmı hesaplanacak ve 2013 yılında geçici vergi dönemleri itibarıyla geçici vergi beyanına konu edilmiş olsa dahi, 2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilerek istisnaya konu edilecektir.
 Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların, maddenin yürürlüğe girdiği 29/5/2013 tarihinden sonra gerçekleşen tasfiyelerinden doğan ve 31/12/2013 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançları da ilgili olduğu dönemler itibarıyla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir.
 1/1/2013 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan;
-Yurt dışı iştirak kazançları,
-Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,
-Yurt dışı şube kazançları ve
-Yurt dışı tasfiye kazançları
ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün değildir.
 Ancak, bu türden kazançların birinci bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde bankalara ya da vergi dairelerine bildirim veya beyanda bulunularak Türkiye’ye getirilme imkanı bulunmaktadır.
Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 1 seri no.lu Yurt Dışındaki Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ’de yer almaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesi ve söz konusu Tebliğe Gelir İdaresi Başkanlığımız internet sitesi (http://www.gib.gov.tr/) mevzuat bölümünden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.